مقاله ارزيابي نظام مديريت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوي ( با استفاده از مدل بلوغ قابليت هاي کارکنان (PCMM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي نظام مديريت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوي ( با استفاده از مدل بلوغ قابليت هاي کارکنان (PCMM) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :34

این پژوهش نظام مدیریت عملکرد شرکت گاز خراسان رضوی را بر اساس مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی ارزیابیمی کند. روش تحقیق این بررسی از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی می باشد. اینمطالعه برای تعیین سطح بلوغ حوزه فرایندی مدیریت عملکرد, با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران, تعداد 92نفر از کارکنان شرکت مذکور را به صورت تصادفی ساده انتخاب نموده است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی است که آزمون پایایی آن0.935 بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که حوزه فرایندی مدیریت عملکرد در شرکت گاز خراسان رضوی بر اساس مدلبلوغ قابلیت های منابع انسانی در حد مطلوب نیست و می بایست اقدامات پیاده سازی و نهادینه سازی برای استقرار نظاممدیریت عملکرد در شرکت مذکور انجام پذیرد

لینک کمکی