مقاله توسعه الگوريتم فورديس و وبستر براي حل مسائل سفارشات دورهاي با هزينههاي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه الگوريتم فورديس و وبستر براي حل مسائل سفارشات دورهاي با هزينههاي فازي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :16

یکی از الگوریتم هایی بسیار مفیدی که در کنترل کارآمد موجودی و تعیین سیاست سفارش دهی مناسب برای حل مسائلسفارشات دوره ای استفاده می شود, الگوریتم فوردیس و وبستر است . اما با وجود تمام کاراییهایی که این الگوریتم داراست, تنهامیتواند زمانی مورد استفاده قرار گیرد که هزینه های موجودی مقادیری قطعی هستند. این در حالی است که در دنیای واقعیعوامل زیادی نظیر تغییرات نرخ ارز و تورم باعث ایجاد نوسان در هزینه های موجودی می گردند. لذا در این مقاله سعی می شودبه دلیل مزایا یی این الگوریتم , توسعه ای از آن را برای شرایطی که هزینه های خرید, سفارش دهی و نگهداری از نوع اعداد فازیمثلثی هستند, صورت گیرد . برای نشان دادن الگوریتم پیشنهادی جدید یک مثال عددی نیز بیان گردیده است . نتایج نشانمیدهد که الگوریتم پیشنهادی جدید, از قابلیت انعطاف زیادی برخوردار میباشد.

لینک کمکی