اثر سطوح مختلف نسبت هاي انرژي به پروتيين خام بر عملکرد جوجه هاي گوشتي پرورش يافته دردو سيستم قفس و بستر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر سطوح مختلف نسبت هاي انرژي به پروتيين خام بر عملکرد جوجه هاي گوشتي پرورش يافته دردو سيستم قفس و بستر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی به پروتیین و اثر سیستم پرورشی بر عملکرد جوجه های گوشتی از طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی وباشش تیمار(شامل 3 سطح انرژی قابل متابولیسم به پروتیین خام و دو سیستم قفس و بستر) و 4 تکرار استفاده شد. جمع آوری داده های مربوط به وزن بدن و مصرف خوراک جوجه ها هر 7 روز یکبار انجام شد و ضریب تبدیل خوراک نیز به صورت هفتگی محاسبه شد .نتایج به دست آمده برای اثر دوسیستم قفس و بستر بر خوراک مصرفی در همه دوره ها اختلاف معنی داری نداشتند P> 0/05 بالاترین خوراک مصرفی در نسبت های مختلف انرژی به پروتیین در دوره های 1-14, 15-28, 29-42 روزگی وزن نهایی در جوجه های تغذیه شده با جیره 5درصد بالاتر از توصیه NRC بالاتر بود P<0/05 همچنین ضریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با جیره 5درصد بالاتر از توصیه NRC به طور معنی داری مناسب تربود P<0/05 بالاترین وزن نهایی در جوجه های با جیره 5درصد بیشتر از NRC بود P<0/05

لینک کمکی