مقاله بررسي تاثير نوسانات جريانات نقدي بر ريسک سيستماتيک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير نوسانات جريانات نقدي بر ريسک سيستماتيک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :25

ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن براساس مقادیر ریسک و بازده آن است. به عبارتیدیگر آگاهی از میزان ریسک شرکت ها, خصوصا ریسک سیستماتیک می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفانماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک است. در این تحقیق تاثیرنوسانات جریانات نقدی مرتبط با هر یک از بخش های صورت جریان وجوه نقد (طبق استاندارد حسابداری شماره 2 ایران)بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق ازحیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی, از لحاظ روش از نوع علی یا پس از وقوع است. در این تحقیق اطلاعات مالی 73شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383 تا 1387 بررسی شده است. به منظور آزمونفرضیه ها از تکنیک آماری تحلیل رگرسیون و همبستگی بهره گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد نوسانات جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی,نوسانات جریانات نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد, نوسانات جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری و نوساناتجریانات نقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی بر ریسک سیستماتیک تاثیری مثبت و معنی داری دارند در حالی کهنوسانات جریانات نقدی مرتبط با بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی اثر معنی داری بر ریسکسیستماتیک ندارد.

لینک کمکی