مقاله ارائه روش چيدمان بهينه ماشين آلات با استفاده از مدل سازي رياضي ( مطالعه موردي: شرکت پويا خودرو شرق )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه روش چيدمان بهينه ماشين آلات با استفاده از مدل سازي رياضي ( مطالعه موردي: شرکت پويا خودرو شرق ) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

این مقاله بر مدل سازی ریاضی و حل مسائل برنامه ریزی عدد صحیح به وسیله روش های بهینه سازی تمرکز دارد . هدف ازارائه این مقاله توسعه مدلی جهت جانمایی تسهیلات است . این کار ابتدا از طریق مطالعات و بازدید از کارخانه پویا خودرو شرقبا شناسایی عوامل مؤثر آغاز شد . که خود شامل دو مبحث می گردد :اول شامل اندازه طول و عرض دپارتمان ها و مورد دوممربوط به فراوانی جریان مواد بین دپارتمان ها است . روشن است که ارائه مدل های متنوع از تمام عوامل ممکن خواهد بود وبنابر این بایستی با روش های بهینه سازی بهترین چیدمان ممکن را بدست آورد . بهینه سازی رویکردی است که به وسیله آنبهترین جواب ممکن برای یک مسأله را با توجه به هدف تعیین شده و قیدهای موجود تعیین می شود.مدل توسعه داده شده,نوع بسط یافته, مدل نردین و همکاران است؛ که جهت حداقل سازی مجموع کل جریان و مسافت هایحرکتی محصولات از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر , با توجه به تابع هدف می باشد . اندازه گیری این مسافت از مرکزدپارتمان ها به صورت خط مستقیم انجام می گیرد . مدل به مطالعه تعیین Mدپارتمان برای N موقعیت هر دپارتمانمی پردازد, به گونه ای که هموارهN≥M باشد . مدل ارائه شده بر مبنای پیش فرض ها و با استفاده از نرم افزار حل شده استو چیدمان نهایی و پیشنهادی با توجه به پاسخ بدست آمده از حل مدل ارائه گردیده است.

لینک کمکی