مقاله بررسي تأثير پيچيدگي ذهني خريد بر شناخت محصولات فايده باور (مبتني بر فايده آني) و محصولات لذت جويانه (مبتني بر لذت آني) در فرايند تصميم گيري خريد مصرف کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير پيچيدگي ذهني خريد بر شناخت محصولات فايده باور (مبتني بر فايده آني) و محصولات لذت جويانه (مبتني بر لذت آني) در فرايند تصميم گيري خريد مصرف کنندگان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

یکی از مفاهیم اساسی که در رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد پردازش اطلاعات مصرف کننده است که شامل سهعامل ادراک, پیچیدگی ذهنی خرید و حافظه می باشد . در این پژوهش ارتباط بین پیچیدگی ذهنی خرید و شناخت محصولکه یکی از مقوله هایی است که در حافظه بلند مدت نگهداری می شود با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گری به نام نوع محصولبررسی می شود .به عبارتی روابط بین پیچیدگی ذهنی خرید و شناخت عینی محصول و شناخت ذهنی محصول در دو نوعمحصول فایده باور و محصول لذت جویانه مورد مطالعه قرار گرفته است . نتا یج نشان می دهد که پیچیدگی ذهنی خریدتبیین گر تغییرات شناخت محصول است و بر آن تأثیرگذار می باشد, اما این اثر در محصولات مختلف و بر حسب انواع مختلفشناخت متفاوت است.

لینک کمکی