مقاله مديريت را هاندازي ضرورت فراموش شده در مؤسسات صنعتي و توليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت را هاندازي ضرورت فراموش شده در مؤسسات صنعتي و توليدي :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :17

در سازمان های صنعتی و تولیدی نظام مدیریت را از زمان ایجاد تا بهره برداری می توان به سه دوره تقسیم بندی نمود. مدیریت دوره(اگر ضروری است) ساخت, مدیریت دوره راه اندازی و مدیریت دوره بهره برداری که مدیریت بر این دوران به لحاظ تفاوت های ساختاریاز هم متفاوت هستند.مدیریت دوره ساخت دارای تعریف و چهارچوب مشخصی بوده و تقریباً اهمیت و جایگاه آن در نظام مدیریت سازما نها به اثباترسیده است و مدیریت بهره برداری نیز دارای جایگاه روشن است. آنچه در نظام مدیریت سازمان های صنعتی و تولیدی جایگاه مشخصیندارد, مدیریت دوره راه اندازی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این به لحاظ آن است که قواعد و نظام های حاکم بر این دورهمتفاوت از سایر دوران می باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت مدیریت در دوره را هاندازی سازمان ها در این مقاله مفهوم مدیریتدوره راه اندازی و لزوم توجه به آن تبیین و مؤلفه ها و شرایط مدیریت دوره راه اندازی از نظر مدیران مورد نیاز, کارکنان, شرایط محیطکار و فعالیت, مقررات حاکم بر سازمان, کار با پیمان کاران, وضعیت نظام ایمنی, وضعیت مشتری مداری و مدیریت منابع انسانی با سایردوران مقایسه و تبیین شده است

لینک کمکی