مقاله رابطه‌ي تاب‌آوري سازماني با رقابت‌پذيري و مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه: شرکت سيمان بجنورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه‌ي تاب‌آوري سازماني با رقابت‌پذيري و مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه: شرکت سيمان بجنورد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :34

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین تاب‌آوری سازمانی با رقابت‌پذیری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت سیمان بجنورد, انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مشغول به خدمت در شرکت سیمان بجنورد 600 نفر بود که با فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد تاب‌آوری سازمانی برگرفته از مدل مک مانوس(2008), پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی بررسی نیروهای پنج‌گانه رقابت پورتر در سازمان و پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار هیل و جونز(2010), که به ترتیب دارای 54, 20 و 16 گویه می‌باشند استفاده شد. بعد از تایید روایی پرسشنامه ها, اعتبار هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب, 87/0, 76/0, 84/0 گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار آماری Spss 21 و 8.5 Lisrel, استفاده گردید. نتایج حاکی از این بود که بین متغیر مستقل تاب‌آوری سازمانی با رقابت‌پذیری و مزیت رقابتی پایدار و بین دو متغیر وابسته‌ی رقابت‌پذیری و مزیت رقابتی پایدار با اطمینان 95% رابطه وجود دارد. همچنین نتایج مؤید این بود که بار کلی تاب‌آوری سازمانی با رقابت‌پذیری و مزیت رقابتی 94/0 محاسبه شده است که مقدار قابل توجهی است. مقدار آماره آزمون (t-value) نیز 47/10 به دست آمده است که نشان می‌دهد این رابطه معنادار است؛ بنابراین بین تاب‌آوری سازمانی با رقابت‌پذیری و مزیت رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی