مقاله بررسي تأثيرات رفتاري خصوصيسازي در حوزة منابع انساني با استفاده از مدل سندرم بازماندگي بروکنر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثيرات رفتاري خصوصيسازي در حوزة منابع انساني با استفاده از مدل سندرم بازماندگي بروکنر :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

در تمامی نقاط جهان موضوع اصلی خصوصیسازی بر مبنای سودآوری, افزایش کارایی و قدرت رقابت بودهاست. کارکنان به دلیل انتظاراتی که از خصوصیسازی در مورد افزایش اخراجهای کاری و کاهش دستمزدهادارند با اجرای خصوصیسازی مخالفاند. نتایج اقتصادی بهدست آمده اثراتی مبهم از خصوصیسازی نشانمیدهند. یکی از راههای کاستن از هزینه و افزودن بر کارایی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی ازطریق کاهش کارکنان صورت میگیرد. با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کارکنان شرکت هایخصوصیشده با خواست صاحبان جدید خویش که بهطور مداوم از آنها تقاضای افزایش کاراییشان را دارندمواجهاند. در صورت برآورده نشدن خواستهای صاحبان جدید شرکتها کاهش دستمزد, تغییر جایگاهشغلی و اخراج گزینههایی هستند که کارکنان شرکتها با آن روب ه رو هستند . شرایط ب ه وجود آمد هنگرانیهایی را در حوزه منابع انسانی بهوجود آورده است. این تحقیق به بررسی تأثیرات رفتاری خصوص ی -سازی با تأکید بر انگیزش شغلی, تعهد سازمانی و روحیه پرداخته است. نتایج تحقیق گویای این است که پساز خصوصیسازی تعهد, روحیه و انگیزش کارکنان کاهش مییابد.

لینک کمکی