مقاله ارزيابي تاثير ويژگي هاي جمعيت شناختي و روان شناختي خريداران متمايل به محصولات بدون نام و نشان تجاري ( ژنريک) بر تصميم گيري خريد اين محصولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير ويژگي هاي جمعيت شناختي و روان شناختي خريداران متمايل به محصولات بدون نام و نشان تجاري ( ژنريک) بر تصميم گيري خريد اين محصولات :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :42

است که از آن جمله می توان به رشد سریع محصولاتی که محصولات ژنریک 1 نامیده می شوند, اشاره کرد . تحقیق حاضر بهمنظور ارزیابی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی 2 و روان شناختی 3 خریداران محصولات ژنریک برتصمیم گیری خر ید اینمحصولات صورت گرفته است و طیف نسبتا گسترده ای از متغیرها را در رابطه با این محصولات مورد آزمون قرار می دهد, کهاین امر در راستای گسترش درک ما از بازار این محصولات صورت خواهد گرفت . در این تحقیق, پنج مجموعه متغیر بررسیشده است : ویژگی های جمعیت شناختی, ملاحظات برای قیمت و کیفیت 4, ملاحظات برای مارک تجاری 5, ویژگی جستجویاطلاعات 6 و ویژگی های رفتاری مرتبط 7. علاوه بر شناسایی کلی خریداران محصولات ژنریک, خرید این محصولات در سه سطح( هیچ, کم و زیاد 8 ) با توجه به هریک از متغیرهای جمعیت شناختی و روان شناختی, مورد بررسی قرار گرفته است.از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند و بازار بزرگ تهران با استفاده از پرسشنامه معتبر و پایا, اطلاعات مورد نیاز,گردآوری شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون هایt ,تک نمونه ای tمستقل 10 , تحلیل واریانس یک عامله 11 و تحلیلواریانس دو ع امله 12 بهره گرفته و با کمک نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که تمایل خریدار به قیمت و کیفیت, وفاداری کمتر به مارک تجاری, تمایل به مارک های خصوصی نسبت بهمارک های ملی, استفاده خریدار از منابع شخصی مان ند دوستان و خویشاوندان برای کسب اطلاعات از محصول, تمایل خریدار به تغییرات کلی, مخاطره پذیری, نوآوری و ادراک خطر اندک خریدار, تاثیر مسقیم بر خرید محصولات ژنریک دارند . از طرفدیگر استفاده از برچسب روی بسته بندی, رسانه های الکترونیکی و چاپ به عنوان منابع کسب اطلاعات محصول و رضایت ازتبلیغات, تاثیر معکوس بر خرید محصولات ژنریک در گروه خرید "زیاد " دارند و در نهایت خریداران محصولات ژنریک باتوصیف ویژگی های جمعیت شناختی مانند تاهل و رده سنی جوان نشان داده شده اند.

لینک کمکی