مقاله نظام حسابداري مديريت، فرايند توليد به موقع و نرخ بازده سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظام حسابداري مديريت, فرايند توليد به موقع و نرخ بازده سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :21

مدیران شاغل در محیط های تولیدی مبتنی بر JTT حداقل منابع را در اختیار دارند یا اینکه منابع مازاد بر نیاز خود را در دسترس ندارند. بر این اساس ممکن است با مشکلاتی در خصوص تامین مواد خام, انحرافات تولید, بی نظمی در جدول عرضه و تقاضا یا عدمکارایی پنهان مواجه باشند.بنابراین با بکارگیری نظام JTT و مکانیزه نمودن فعالیت ها, هزینه های تولید و هزینه های فعالیت کاهش می یابد, کیفیت محصولات افزایش یافته و از ظرفیت تولید با حداکثر سود بهینه استفاده می شود و طرفداران این نظام, تایید JTT بر حداقل نمودن هزینه, بدونتاثیر منفی بر کیفیت که موجب تولید و توزیع به موقع کالا و خدمات می شود, تایید نمودند.در این محیط, گزارشگری مالی اهمیت قابل توجه دارد . نظام حسابداری مدیریت به عنوان نظام گزارشگری مالی درون سازمانی, با در اختیار داشتن اطلاعات مرتبط با بکارگیری نظام JTT می تواند در تصمیم گیری به موقع مدیران سودمند واقع شود و به تبع آن یعنی با اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد, استفاده از فرص تها به همراه نتایج حاصل از بکارگیری JTT نرخ بازده سرمایه گذاری و سودآوری شرکت را ارتقا بخشد. اطلاعات مولفه های مذکور, بر پایه اطلاعات مرتبط با عملکرد از طریق نظام حسابداری مدیریت در محیط JTT فراهم می گردد. مقاله حاضر, نتیجه و حاصل یک تحقیق تجربی است که رابطه سه متغیر با اهمیت یعنی نظام مبتنی بر JTT و نظام حسابداری مدیریت و سودآوری (نرخ بازده سرمایه گذاری) در چهارچوب مطالعات انجام شده, بر اساس داده های جمع آوری شده از شرکت هایبورس اوراق بهادار تهران تبیین و آزمون شده است.در این مقاله نظام حسابداری مدیریت, فرایند تولید به موقع و نرخ بازد ه سرمایه گذاری مورد ارزیابی و مطالعه قرار می گیرد . داده هاینهایی مورد نیاز مطالعه, از طریق پرسشنامه و مصاحبه های شخصی به کنترل های مالی 55 شرکت فعال در صنایع مختلف پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران, فراهم گردید. نتایج این مطالعه شواهدی را فراهم نمو د که اولاً بین نظام تولیدی مبتنی بر JTT با نظام حسابداری مدیریت در مقایسه با نظام سنتی رابطه معنی دارتری وجود دارد . به عبارتی, تعامل بین این دو به عنوان یک ضرورت مورد تایید مخاطبین پژوهش قرار گرفت . ثانیاً در نظام تولید, مبتنی بر JTT نقش اطلاعات گزارش شده ت وسط نظام حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران موثر است . تصمیماتی نظیر کاهش ضایعات, ارتقا کیفیت, کاهش قیمت تمام شده و تصمیمات ساخت یا خرید, قبول یا رد سفارش و تصمیمات قیمت گذاری ثالثاً اطلاعات تدارک شده توسط نظام حسابداری مدیریت در ارزیابی شرکت های با تولید مبتنی بر JTT و نظام حسابداری مدیریت در تصمیم گیری, موجب ارتقا سودآوری می شود.

لینک کمکی