مقاله امکان سنجى استفاده از پساب جهت تغذيه مصنوعى آبخوان در دشت يزد اردکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذيه مصنوعی آبخوان در دشت يزد اردکان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :18

یکی از اهداف مصرف پســاب های تصفیه شــده شهری, اســتفاده از آن هابرای تغذیه مصنوعی دشــت های بدون جریان آب سطحی می باشد. استفادهاز این پســاب ها به ویژه در دشت هایی که دارای افت سطح آب زیرزمینیبه علت برداشــت های بی رویه این منابع می باشــند, از اهمیت و ضرورتبیش تری برخوردار اســت.دشــت یزد اردکان در اســتان یزد دارای مراکز جمعیتی, صنعتی و کشاورزیمهمــی اســت . از حدود 40ســال پیش به علت برداشــت بــی رویه از آبزیرزمینی این دشــت, افت ســطح آب زیرزمینی در این آبخوان شــروع شدهاســت, لذا وزارت نیرو به منظور جلوگیری از افت بیش تر ســطح آب, از سال1346این دشــت را ممنوعه اعلام کرد. آمارها و اطلاعات موجود نشــان میدهــد که افت ســطح آب زیرزمینی همچنان ادامــه دارد و کاهش کیفیت آببرخی از چاه ها و نشست زمین در برخی مناطق از بحرانی بودن وضعیت ایندشت می باشد بنابراین استفاده از هر نوع منبع آب به ویژه پساب های تصفیهشده, برای ترمیم و جبران افت آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان می بایستامکان سنجی شود.

لینک کمکی