مقاله تيپ بندي و ارزيابي مراتع با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و شاخص پوشش گياهي (NDVI )(مطالعه موردي: تحت واحد شهرآباد زيرحوزه آبخيز حبله رود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تيپ بندي و ارزيابي مراتع با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و شاخص پوشش گياهي (NDVI )(مطالعه موردي: تحت واحد شهرآباد زيرحوزه آبخيز حبله رود) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

ارزیابی میزان تاج پوشش گیاهی, وضعیت و گرایش مراتع با توجه به نقش مراتع در حفاظت آب و خاک, اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر, با هدف تیپ‏بندی و ارزیابی اراضی مرتعی و تعیین درصد پوشش گیاهی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI) در بخشی از حوزه آبخیز حبله رود انجام شد. بدین منظور, تیپ بندی پوشش گیاهی با پیمایش عرصه‏های مرتعی, به روش فیزیونومیک- فلورستیک با نمونه برداری از تیپ‏های گیاهی به روش طبقه‏بندی تصادفی صورت گرفت. برای تعیین وضعیت و گرایش مراتع به ترتیب از روش چهار عاملی و ترازو استفاده گردید. به منظور افزایش دقت در تفکیک مرز نهایی تیپ‏های گیاهی, از نقشه واحد شکل زمین و ترکیب آن با نقشه شاخص پوشش گیاهی NDVI)) در محیط GIS استفاده شد و مرز تیپ‏های مرتعی اصلاح گردید. نقشه کاربری اراضی به روش فازی در محیط نرم افزار ERDAS IMAGINE تهیه گردید و سپس, با استفاده از شاخص پوشش گیاهی (NDVI) و عملیات صحرایی, مراتع از نظر درصد تراکم تاج پوشش گیاهی طبقه بندی گردید. نتایج, حاکی از تفکیک چهار تیپ گیاهی بود. همچنین مراتع به سه طبقه با تاج پوشش مناسب, متوسط و ضعیف تقسیم شدند. تیپ درمنه- گون دارای وضعیت متوسط و سه تیپ دیگر از وضعیت ضعیف برخوردار بودند. گرایش هر چهار تیپ در منطقه مورد مطالعه منفی برآورد گردید. استفاده از GIS و شاخص پوشش گیاهی, می تواند ابزار مؤثری در تیپ بندی و طبقه بندی پوشش گیاهی با دقت بالا باشد.

لینک کمکی