مطالعه تطبيقي کيفيت زندگي در محلات بافت قديم و بافت جديد شهري مطالعه موردي :شهرستان جغتاي (خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تطبيقي کيفيت زندگي در محلات بافت قديم و بافت جديد شهري مطالعه موردي :شهرستان جغتاي (خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران,معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تحقیق در مورد کیفیت زندگی, به طور نسبی پدیده تازه ای است و در حال حاضر به یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری تبدیل شده است؛ به طوری که نقش مهمی در پایش سیاست های حوزه عمومی و اثربخشی برنامههای مدیریت و برنامه ریزی شهری ایفا میکند. هدف این پژوهش, مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی و جدید شهرستان جغتای و شناسایی مولفه های موثر بر بهبود کیفیت زندگی در هر دو بافت با تاکید بر نکات برجسته آنهاست .مقاله حاضر با تاکید بر بعد ذهنی کیفیت زندگی, میزان رضایت مندی ساکنان دو محله انتخابی از بافت قدیم و جدید را با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی, مورد ارزیابی قرار داده و مدل نظری ارایه شده در این زمینه براساس چارچوب دیدگاه تحقیقات تجربی و با توجه به میزان رضایت مندی بنا شده است .به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش کیفیت زندگی, از روش کل به جز( بالا به پایین )استفاده شده که در چهار سطح تنظیم گردیده است بر مبنای سنجه های سطح آخر, تعداد 30 سوال در قالب پرسشنامه تدوین و کیفیت زندگی شهری براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت توسط ساکنین مورد ارزیابی قرار گرفته است .اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری من _ویتنی, فریدمن و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن تحلیل شد .براساس نتایج به دست آمده از تحلیل, فرضیه تحقیق مبنی بر مطلوب تر بودن کیفیت زندگی در بافت جدیدنسبت به بافت قدیم تایید شد و میانگین رتبه امتیاز رضایت مندی ساکنان محله بافت جدید ومحله بافت قدیم میزان تفاوت رضایتمندی ساکنان دو محله را آشکارساخت.

لینک کمکی