مطالعه و بررسي بهينه سازي بکارگيري زهکش هاي پيش ساخته قايم در کنترل نشست و کاهش اضافه فشار آب حفره اي با رويکرد کاربردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه و بررسي بهينه سازي بکارگيري زهکش هاي پيش ساخته قايم در کنترل نشست و کاهش اضافه فشار آب حفره اي با رويکرد کاربردي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران,معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

اجرای سازه های مهندسی بر روی خاکهای نرم با مشکلات زیادی همراه است. این خاکها به علت نشست زیاد به عنوان خاکهای مسیله دار طبقه بندی میشوند که باید با استفاده از روشهای بهسازی نسبت به بهبود آنها در جهت افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست اقدام کرد. روش پژوهش حاضر با استفاده از روش پیش بارگذاری و استفاده از زهکش پیش ساخته قایم و با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس در جهت بهبود خاک رس اقدام شده است. با توجه به این مهم ما اثر پارامترهای مختلفی همچون عمق زهکش, فاصله زهکش ها, مقدار سربار, و تراز آب زیر زمینی را در خاک رسی اشباع مورد مطالعه قرار می دهیم, در ابتدا جهت صحت سنجی, نرم افزار را با مدل تحکیم یک بعدی ترزاقی مقایسه شد و در جهت شبیه سازی بهتر رفتار خاک با مدل کم کلی اصلاح شده مقایسه گردید. و در نهایت هندسه مدل گیبسون و همکارانش به عنوان هندسه مدل تایید شد.در این پژوهش اثرنتایج نشان داد که با افزایش عمق زهکشهای قایم نشست تحکیمی روندی صعودی خواهد داشت. همچنین در بررسی پارامترفاصله زهکش ها این نتیجه حاصل شد که در خاک های اشباع با نزدیک کردن فاصله مرکز به مرکز زهکشها به هم, همیشه نمیتوان انتظار داشت روند نشست تحکیمی به مقدار بیشتر افزایش یابد,همچنین در بررسی پارامترهای تراز آب زیرزمینی نتیجه گیری شد, در مناطقی که آب زیر زمینی در ترازهای پایینی قرار دارد به دلیل نبود فشار آب حفرهای نشستهای تحکیمی در لایه های اشباع به دلیل انتقال سریع بار از لایه های بالاتر به پایینتر,سریع تر انجام خواهد شد. و لایه هایی که اشباع نیستند تنها با نشست ناشی از بارگذاری رو به رو هستند. و در بررسی پارامتر بارگذاری این نتیجه حاصل شد که با افزایش میزان پیش بارگذاری همواره میتوان نشست تحکیمی را افزایش داد ولی با توجه به مباحث پایداری خاکریز و همچنین هزینه ایجاد خاکریزهای مرتفع ,توصیه میگردد با رعایت فواصل بهینه از حداقل میزان خاکریز استفاده شود

لینک کمکی