تهيه و مقايسه نقشه ي دماي سطح زمين با استفاده از دو باند حرارتي 10 و 11 تصوير لندست 8، مطالعه موردي منطقه تنگ بستانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تهيه و مقايسه نقشه ي دماي سطح زمين با استفاده از دو باند حرارتي 10 و 11 تصوير لندست 8, مطالعه موردي منطقه تنگ بستانک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دريا,توسعه و منابع آب خليج فارس و حوزه مکران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین کاربردهای سنجش از دور حرارتی تهیه نقشه دمای سطح زمین LST می باشد. در سال های اخیر LST اهمیت زیادی در مطالعات محیطی پیدا نموده است و ابزاری مهم جهت جایگزینی ایستگاه های هواشناسی برای تعیین دمای هوا و سطح زمین در مطالعاتی از جمله تهیه نقشه های تبخیر تعرق می باشد. در این تحقیق برای محاسبه دمای سطح زمین از شاخص گسیلمندی و نیز شاخص پوشش گیاهی NDVI استفاده شده است. این روش یر روی تصاویر ماهواره لندست 8 سنجنده OLI مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه دو باند 10 و 11 ماهواره لندست در محدوده حرارتی قرار دارند هرکدام به طور جدگانه به تهیه نقشه حرارتی از منطقه تنگ بستانک پرداخته است که نتایج حاصله هریک از باندهای مربوطه با داده های نقشه هم دمای منطقه جهت ارزیابی دقت مقایسه شد. دمای متوسط روزانه برای باند 10 معادل 23/92 درجه ی سانتی گراد و برای باند 11 معادل 24/22 درجه ی سانتی گراد محاسبه شد, در حالی که دمای متوسط روزانه مشاهداتی برای منطقه مورد مطالعه 24/1 درجه ی سانتی گراد بود. بررسی ها نشان می دهد که نقشه LST تهیه شده با باند حرارتی 11 از دقت بالاترین نسبت به باند حرارتی 10 برخوردار است و هم چنین باند 10 نیز دقت بیشتری در تعیین دمای پایین تر از دمای 20 درجه سانتی گراد دارد.

لینک کمکی