عملکرد شبيه سازي و بهينه سازي نتايج هيدروگراف سيل با استفاده از نرم افزار HEC-HMS در کنترل منابع آبي (منطقه مورد مطالعه رودخانه ميناب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عملکرد شبيه سازي و بهينه سازي نتايج هيدروگراف سيل با استفاده از نرم افزار HEC-HMS در کنترل منابع آبي (منطقه مورد مطالعه رودخانه ميناب) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دريا,توسعه و منابع آب خليج فارس و حوزه مکران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

از جمله روش های مناسب در مدیریت بهتر سیلاب, استفاده از مدل های هیدرولوژیکی بارش رواناب می باشد که به خصوص در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب مناطق فاقد آمار کاربرد دارد. در این تحقیق کارایی مدل HEC-HMS در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب بررسی و مشخصات آبنمود سیل شامل دبی اوج, حجم رواناب و زمان اوج با استفاده از روش ماسکینگهام در حوضه آبخیز میناب مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. برای انجام این کار تعدادی از واقعه های بارش رواناب استخراج شد و پارامترهای مدل موردنظر براساس هیدروگراف های مشاهده ای مورد واسنجی و ارزیابی قرار گرفت. سپس این پارامترها برای شبیه سازی و برآورد دیگر داده ها به کار رفته و نتایح حاصل با مقادیر ثبت شده مقایسه گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل جزییات نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی سیلاب بکار رفته در این نگارش ا ستفاده از تابع انتقال مناسب که براساس استدلال مبتنی بر شناخت اختلاف نتایج شبیه سازی شده و مقادیر مشاهده ای است, می تواند به نحو موثری در ارتقا کیفیت نتایج پیش بینی سیلاب ایفای نقش کند. در این مقاله مدل جدید ارایه شده U3 به خوبی این مطلب را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده, استفاده از تابع انتقال سه پارامتری U3 نه تنها بر افزایش دقت تخمین مقدار و زمان وقوع سیلاب, که در طراحی سیستم هشدار سیل به هنگام عامل کلیدی است موثر می باشد, بلکه امکان افزایش زمان تقدم پیش بینی را نیز به نحوی چشمگیر فراهم می کند.

لینک کمکی