بررسي اثربخشي ايماگوتراپي برافزايش رضايت اززندگي وسلامت روان زوجين اداره گازشهرستان رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثربخشي ايماگوتراپي برافزايش رضايت اززندگي وسلامت روان زوجين اداره گازشهرستان رشت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بومي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر افزایش رضایت از زندگی و سلامت روان زوجین اداره گاز شهرستان رشت بود.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام زوجین اداره گاز شهرستان رشت بود. لذا برای انتخاب حجم نمونه, 30 به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش در ده جلسه آموزش ایماگوتراپی حضور داشتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضایت از زندگی و سلامت روان بود. نتایج با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری توسط بسته نرم افزاری SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ایماگوتراپی بر مقیاس های عاطفه ی مثبت و ارتباط یا گفت و شنود تاثیر معنادار داشته است. میزان تاثیر ایماگوتراپی بر افزایش رضایت از زندگی و سلامت روان موثربوده است. با توجه به این نکته که ایماگوتراپی یک درمان ارتباط محور بوده و در طی جلسات آموزشی فنون بهبود روابط را به زوجین ارایه میدهد, بنابراین می توان از این روش در بهبود روابط زوجین و افزایش مولفه-های مرتبط با آن بهره برد که نتیجه آن به بهبود رابطه در خانواده ها میباشد.

لینک کمکی