بررسي تاثير توانمند سازي کارکنان بر عملکرد کارکنان براساس مدل EFQM در ميان کارکنان اورژانس مراکز آموزشي - درماني گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير توانمند سازي کارکنان بر عملکرد کارکنان براساس مدل EFQM در ميان کارکنان اورژانس مراکز آموزشي - درماني گيلان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بومي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مدل های تعالی, ابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیرتعالی وبهبود عملکرد است و یکی از راهبردهایی که می تواند سبب بهسازی و تحول یک سازمان شود توانمندسازی کارکنان می باشد. هدف از انجام این پژوهش, بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی – درمانی استان گیلان بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی واز نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه استاندارد می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی – درمانی شهر رشت می باشد که تعدادشان 400 نفر گزارش شد و برطبق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حجم نمونه 195 نفر برآورد شد و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک سهم هرطبقه محاسبه گردید.. برای تجزیه و تحلیل داده ها, از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) توسط نرم افزار AMOS22 و آزمون هم بستگی پیرسون توسط نرم افزارSPSS21 استفاده شده است. یافته های پژوهش مشخص کرد که, بین توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان بر اساس مدل تعالی سازمانی کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی – درمانی استان گیلان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بر این اساس, پیشنهاد می شودکه برای ارتقای بیشتر سطح عملکرد سازمان, به ویژگی های توانمندسازی کارکنان توجه ویژه ای صورت بگیرد و به عنوان یک استراتژی مهم , برای بهبود تغییر وتحول سازمانی به توانمندسازی نیروی انسانی نگریسته شود.

لینک کمکی