بررسي راهبردي تحول بهينه منابع نوين و نيروي انساني در ارتقا سطح سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي راهبردي تحول بهينه منابع نوين و نيروي انساني در ارتقا سطح سازمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بومي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

راهبردهای منابع انسانی باید سازمان را در فرایند پیشروی در مسیری کمک کنند که به و سیله راهبردهای کسب و کار تعیین شده ا ست . راهبردهای مورد بحث این ر سالت را در وهله اول با فراهم ساختن اهرمهای گونانگون تغییر و تحول از طریق معرفی پدیده های تامین منبع تلفیقی , توسعه منابع انسانی , نظامهای مدیریت عملکرد و پاداش و در وهله بعد , با بررسی این مساله تحقق می بکشد که آیا مدیریت تحول به گونه ای مناسب انجام شده است یا خیر . برنامه های مدیریت تحول باید از راس سازمان نشات گیرند , با این حال , به کارگیری آنها مستلزم حمایت و مباشرت افراد در تمام سطوح سازمانی است . این برنامه ها بعضا با مفاهیم مجردی نظیر مشارکت یا فرهنگ سر و کار دارند و بر این باور بنا می شوند که کار باید از تحول در دانش و نگرش ) طرز تلقی ( افراد آغاز شود . در واقع همانگونه که بیر , آی زن استات و اسپکتور نشان داده اند : رفتار فردی قویا به وسیله نقشهاییشکل می گیرد که افراد در سازمانی است که نقش ها , مسوولیتها و روابط جدیدی را بر آنها تحمیل می کند.

لینک کمکی