شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي در شرکت هاي بازرسي جوش ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي در شرکت هاي بازرسي جوش ايران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي /مقدماتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شناسایی عوامل موثر, میزان تاثیرگذاری و عملکرد هر یک از آن عوامل در اجرای موفق برنامه ریزی بسیار اهمیت دارد. از این رو این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بصورت مستقل پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش, شرکت های بازرسی جوش است. در پژوهش حاضر از نظرات خبرگان انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران بعنوان موسسه مرجع در زمینه تکنولوژی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران, استفاده شده است. در این پژوهش توصیفی, داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. به منظور شناسایی عوامل ابتدا به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که در نهایت با استفاده از نظر خبرگان, 9 عامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک و 7 عامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی عملیاتی به عنوان اثر گذارترین شاخص شناسایی شدند. جهت رتبه بندی عوامل موثر, اطلاعات پرسشنامه جمع آوری گردیده و بوسیله روش های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون فریدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS , داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و موثرترینعوامل شناسایی شدند. براساس یافته های پژوهش مشخص گردید, مهمترین عامل در تحقق برنامه ریزی استراتژیکی, استقلال و بی طرفی و مهم ترین عامل در تحقق برنامه ریزی عملیاتی, رازداری می باشد.

لینک کمکی