مطالعه پيشران هاي کيفيت مديريت ارتباط با مشتري و ارتباط آن ها با وفادراي مشتريان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه پيشران هاي کيفيت مديريت ارتباط با مشتري و ارتباط آن ها با وفادراي مشتريان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر سنندج) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي /مقدماتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مطالعه پیشران های کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط آن با وفاداری مشتریان در شعب بانک صادرات شهر سنندج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک صادرات شهر سنندج است, که تعداد 79 نفر به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده اند. با توجه به تحلیل داده های جمع آوری شده نتایج به دست آمده نشان داد که بین کیفیت خدمات, رضایت مشتری و ارزش مشتری به عنوان پیشران های مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط معنادار بین کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتریان نیز مورد تایید قرار گرفته است.

لینک کمکی