مقاله بررسي نقش الگوهاي ارتباطي والدين بر درک کودکان از تاثيرگذاريشان در خريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش الگوهاي ارتباطي والدين بر درک کودکان از تاثيرگذاريشان در خريد :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :25

از آنجا که فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده اغلب در محیط اجتماعی _ فرهنگی ای تحت عنوان خانواده صورت می گیرد, الگوهای ارتباطی والدی ن در ارتباط با فرزندانشان نقشی محوری در این فرایند دارد. مفهوم گرایی و گرایش اجتماعی دو دیدگاه غالب از انواع ارتباطات والدین است که به نظر می رسد تأثیر درک شده ای را که کودکان منتقل می کنند تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق بر تأثیر درک شده کودکان متم رکز می شود که از الگوهای ارتباطی که والدین پذیرفته اند ناشی می شود . تحقیق حاضر از خلال همکاری زوج هایی مرکب از کودک و والد (پدر یا مادر ) در سطح مدارس شهر تهران انجام شده است . جالب ترین نتیجه تحقیق رابطه بین 4 گونه از خانواده هاست که تحت عنوان تئوری الگوهای ارتباطی خانوار و ادراک کودکان از تاثیرشان به خرید تعریف و شناسایی شده است . نتایج نشان می دهد که در سطح شهر تهران (جامعه آماری تحقیق ) والدین به نسبت مساوی در یکی از این چهار الگوی ارتباطی خانواده قرار م یگیرند.

لینک کمکی