مقاله بررسي غلظت سموم کشاورزي ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي غلظت سموم کشاورزي ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :12

سموم ارگانوکلره به علت خاصیت سرطان زایی, اثر سمیت تاخیری و تاثیر این سموم بر سیستم عصبی ماهیان و همین طورانسان, دارای اهمیت زیادی هستند. در این پروژه, غلظت سموم ارگانوکلره شامل لیندان, هپتاکلر, آلدرین, دیلدرین و ددت) در رسوباتسواحل جنوبی دریای خزر در ایستگاه های آستارا, هشتپر, بندر انزلی, کیاشهر, رامسر, چالوس, نور, فریدون کنار, خزرآباد ساری و بندرترکمن اندازه گیری شد. پس از نمونه برداری از ایستگاه های یادشده, نمونه ها استخراج, جداسازی و تغلیظ گردیدند و سپس توسطدستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور الکترون کپچر مورد آنالیز قرار گرفتند. در نمونه های رسوبات, سم هپتاکلر با میانگین غلظت0> میلی گرم در کیلوگرم وزن تر کمترین / 0/493 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بیشترین غلظت و سم آلدرین با میانگین غلظت 001غلظت را داشته است. ترتیب این سموم در رسوبات بر اساس میانگین غلظت به این صورت است: آلدرین< لیندان< دیلدرین< ددت<هپتاکلر.

لینک کمکی