مقاله فراتحليلي از ارزيابي رويکردهاي توسعه گردشگري روستايي با تاکيد بر تحليل عوامل راهبردي(SWOT)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فراتحليلي از ارزيابي رويکردهاي توسعه گردشگري روستايي با تاکيد بر تحليل عوامل راهبردي(SWOT) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی قلمداد می شود که با ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی, می تواندزمینه توسعه اقتصادی و زیست محیطی روستایی را در زمینه افزایش درآمد, اشتغال زایی و معیشت پایدار روستایی فراهم کند که بهبودکیفیت زندگی و توزیع متعادل و مناسب خدمات و تسهیلات را درچارچوب توسعه منطقه ای و محلی, به همراه دارد. در این میانقابلیت ها و جاذبه های طبیعی مناطق روستایی ایران, می توانند منابع و در عین حال فرصت هایی در توانمندسازی روستایی به شمارروند. علاوه بر این, نوع رویکرد توسعه گردشگری روستایی (راهبردی, بازساخت کارکردی و راهبردی), اثرات مثبت و تبعات منفیاجتماعی, اقتصای و زیست محیطی در هنگام مداخله در نواحی روستایی را باعث می شود. در این پژوهش که از رو ش توصیفی و روشفرا تحلیل بهره برده است, تلاش شه تا با بررسی و ارزیابی کیفی رویکردهای گردشگری روستایی, امکان انتخاب بهترین راهکار مداخله درمی تواند ب ا , (SWOT) نواحی روستایی فراهم شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد راهبردی در رویه تحلیل عوامل راهبردیبرخورداری از نگاه همه جانبه و انعطاف پذیر به متغیرها و مولفه های گردشگری روستایی, بیشینه کارآمدی در حوزه برنامه ریزی, طرحریزی و اجرا در توسعه گردشگری روستایی را فراهم آورد که می بایستی در ساختار فعلی اجتماعی, اقتصادی, زیست محیطی و سیاستیایران, مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک کمکی