مقاله بررسي پتانسيل بازيافت زباله شهري توليدي در سطح شهر مشهد به کمک تکنولوژي توليد ورمي کمپوست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پتانسيل بازيافت زباله شهري توليدي در سطح شهر مشهد به کمک تکنولوژي توليد ورمي کمپوست :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

تحقیق حاضر در راستای کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از مدیریت نامطلوب زباله های شهری و با هدف امکان سنجی بازیافت زباله های تولید شده در سطح شهر مشهد از طریق به کارگیری آنها به عنوان بستر برای تولید ورمی کمپوست با استفاده از یک گونه کرم خاکی اپی ژیک به نام Eisenia fetida انجام پذیرفت. این تحقیق در قالب یک طرح کاملا تصادفی با یک نوع بستر (شامل مخلوط زباله شهری و کود گاوی) و در 5 سطح اختلاط مواد بستر (شامل20,40,60,80 و 100 درصد وزن خشک مواد بستر زباله شهری و مابقی کود گاوی) به مدت 80 روز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 5 تیمار و در 3 تکرار (در مجموع 15 واحد آزمایشگاهی) ساخته شد و تیمار حاوی 100 درصد زباله شهری به عنوان تیمار شاهد مدنظر قرار گرفت. جهت ارزیابی آماری نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. مقایسه میانگین داده ها نیز به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 05/0 انجام پذیرفت. به منظور بررسی و مقایسه تیمارهای مختلف و مشخص شدن تأثیر اضافه کردن کود گاوی به زباله شهری در کیفیت مواد بستر, پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی مختلفی در طی مدت تحقیق اندازه­گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در تمامی تیمارها با گذشت زمان تعداد و بیومس کرمهای خاکی بالغ افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و ماکزیمم آن مربوط به تیمار شاهد (100 درصد زباله شهری) می باشد. همچنین مشاهده شد در تمامی تیمارها با گذشت زمان مقدار TOC , TVS , pH , C/N و C/P مواد بستر دارای کاهش و مقدار TKN , TP , TK و EC مواد بستر دارای افزایش قابل ملاحظه ای می باشد. در کل نتایج این تحقیق مؤید این نکته اساسی بود که زباله های شهری بدون نیاز به اضافه کردن هیچ گونه مواد غذایی مکمل (منجمله کود گاوی) می توانند به نحو شایانی برای تولید ورمی کمپوست مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی