مقاله ارزيابي کيفيت آب رودخانه بهمنشير با استفاده از شاخص کيفي آب NSFWQI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفيت آب رودخانه بهمنشير با استفاده از شاخص کيفي آب NSFWQI :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف :پایشوکنترلمستمرکیفیمنابعآبازابزارهایاصلیمدیریتوحفاظتازاینمنابعارزشمند محسوبمی­شود. شاخص کیفی NSFWQI ازمیانشاخص­هایعمومیکیفیتآب,بیشترینکاربردرادارامی­باشد. اینمطالعهباهدف بررسیکیفیتآبرودخانهبهمنشیربااستفادهازشاخصکیفیت NSFWQIانجام پذیرفته است. روش بررسی : درمطالعهتجربیحاضرنمونه­برداریدرطی6ماهواز5ایستگاه منتخبانجامگرفتوپارامترهایکیفیشاملدما,اکسیژنمحلول,اکسیژنموردنیازبیولوژیکی,PH , نیترات, فسفات, کلجامداتمحلول,کدورت, هدایت الکتریکی, کلیفرم کلوکلیفرممدفوعیدرطولرودخانهبررسیگردید. یافته ها: داده­هایحاصلازمطالعهبااستفادهاز شاخص کیفی آبNSFWQI موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت. باتوجهبهنتایجحاصلازشاخصکیفی بیشترین میزان شاخص NSFWQI مربوط به ایستگاه دوم با مقدار 33/43 و بعد از آن به ترتیب ایستگاه اول با میزان 63/40, ایستگاه چهارم با میزان 25/38, ایستگاه پنجم 63/37 و کم­ترین میزان شاخص مربوط به ایستگاه سوم با مقدار 10/37 می باشد. نتیجه گیری: نتایج در5 ایستگاه نمونه­برداری نشانازآنداردکه تمام ایستگاه­های از لحاظطبقه­بندی کیفیتآبدرردهبد قراردارند که در نتیجه آب این رودخانه مناسب جهت آبیاری اراضی کشاورزی است. همچنین بالادست رودخانه بهمنشیر دارای آلودگی کمتری نسبت به پایین دست آن می­باشد.

لینک کمکی