مقاله ارزيابي مقايسه اي سطح دانش زيست محيطي بهورزان خانه بهداشت (مورد مطالعه: بهورزان خانه بهداشت شهرستان شاهين دژ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مقايسه اي سطح دانش زيست محيطي بهورزان خانه بهداشت (مورد مطالعه: بهورزان خانه بهداشت شهرستان شاهين دژ) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف :با توجه به کم بودن تحقیقات و اهمیت سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت به عنوان عنصری کلیدی در حفظ محیط زیست, پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه­ای سطح دانش زیست محیطی بهورزان انجام گرفت. روش بررسی : روش­شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ مقایسه­ای بود. جامعه آماری را تمامی بهورزان خانه­ بهداشت بخش مرکزی شهرستان شاهین­دژ در سال 1395 تشکیل می­داد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی ­_ مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α, 35 نفر در نظر گرفته شد.جهت سنجش دانش زیست محیطی آزمون شوندگان از پرسشنامه محقق ساخته, استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید گردید و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ 64/0 به دست آمد. داده­های جمع آوری شده با نرم افزار spss.vs.22 و با آزمون­های t دو گروهی مستقل و آنالیز واریانس یک راهه تحلیل شد. یافته ها: سطح دانش زیست محیطی بهورزان بسته به سن آن­ها تفاوت معنی دارد (22/3=(2,32)F, 05/0>P)و سطح دانش زیست محیطی بهورزان بسته به سطح تحصیلاتشان متفاوت است (91/2=(3,30)F, 05/0>P). همچنین بهورزان مؤنث از نظر دانش زیست محیطی در وضعیت بهتری نسبت به بهورزان مذکر قرار دارند (60/2=t, 05/0>P) و بین سطح دانش زیست محیطی بهورزان بسته به سابقه خدمت ایشان تفاوت معنی­دار وجود دارد (84/6=(2,30)F, 01/0>P). نتیجه گیری: سطح دانش زیست محیطی بهورزان با توجه به جنسیت, سن, سطح تحصیلات و سابقه خدمت متفاوت است و برای همسطح سازی آگاهی­های زیست محیطی آنان, اجرای دوره­های ضمن خدمت پیشنهاد می­گردد.

لینک کمکی