مقاله اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر احساس انسجام روان و سبک مقابله اي در افراد مبتلا به آسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر احساس انسجام روان و سبک مقابله اي در افراد مبتلا به آسم :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

استفاده از پاسخ های مقابله ای موثر به افراد در غلبه بر مشکلات جسمانی - روانی, روابط بین فردی اجتماعی و تعارضات فردی کمک می کند. احساس انسجام روان نیز یک جهت گیری کلی است که بیان می کند فرد تا چه حد دارای احساس اطمینان فراگیر, با ثبات و پویا است که محرک های درونی و بیرونی در طول زندگی را ساختار یافته, قابل پیش بینی و شفاف بداند. هدف پژوهش حاضر, بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک های مقابله ای افراد مبتلا به آسم بود. بدین منظور, طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون, پس آزمون و گروه کنترل, 30 نفر بیمار مبتلا به آسم به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر) کاربندی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) را دریافت کرد ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد.گروهها قبل و بعد از مداخله, از نظر احساس انسجام و سبک های مقابله ای مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مانوا نشان داد که MBSR باعث افزایش احساس انسجام روان, کاهش معنادار نمرات سبک مقابله ای هیجان مدار و افزایش معنادار نمرات سبک مقابله ای مساله مدار شده است. مطالعه ی حاضر نشان داد که MBSR به عنوان یک روان درمانی مدرن, روشی اثر بخش در افزایش احساس انسجام روان و همچنین افزایش در سبک مقابله ای مساله مدار بوده است.

لینک کمکی