مقاله اثربخشي زوج‌درماني تحليلي کارکردي با پروتکل يکپارچه براي درمان فرا تشخيصي در افت ‌و خيز افسردگي، اضطراب و رضايت زناشويي زنان درگير آشفتگي زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي زوج‌درماني تحليلي کارکردي با پروتکل يکپارچه براي درمان فرا تشخيصي در افت ‌و خيز افسردگي, اضطراب و رضايت زناشويي زنان درگير آشفتگي زناشويي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

آشفتگی­های زناشویی می­تواند سلامت روانی و جسمی فرد و خانواده را با مشکل مواجه سازد. هدف این پژوهش مقایسه ی اثربخشی روان­درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان افت ­وخیز افسردگی, اضطراب و رضایت زناشویی زنان دارای آشفتگی زناشویی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی45 زن با آشفتگی زناشویی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب­ و در سه گروه روان­درمانی تحلیلی کارکردی, درمان فراتشخیصی و انتظار کاربندی شدند. درمان در 12 جلسه هفتگی یکساعته برگزار شد در این مدت گروه گواه مداخله­ای دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام پژوهش, از نظر افسردگی, اضطراب, رضایت زناشویی و سازگاری دونفره مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر سه متغیر, بین سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد. مقایسه ی زوجی نشان داد هر دو درمان نسبت به گروه انتظار اثربخشی بهتری دارند. در متغیر افسردگی تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایشی وجود نداشت, در متغیر اضطراب گروه فراتشخیصی و در متغیر رضایت زناشویی گروه تحلیلی کارکردی عملکرد بهتری داشتند.

لینک کمکی