مقاله ارزيابي تاثير نهاده‌هاي توليد و بيمه بر عدالت درآمدي کشاورزان گندم‌کار استان‌هاي خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير نهاده‌هاي توليد و بيمه بر عدالت درآمدي کشاورزان گندم‌کار استان‌هاي خراسان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

در این مقاله تاثیر نهاده‌ها و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان ارزیابی شده است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده, از 573 کشاورز گندم‌کار بیمه شده و بیمه نشده در استان‌های خراسان شمالی, رضوی و جنوبی در سال 1383 جمع‌آوری شد. نتایج بررسی نشان داد که برای توزیع درآمدی کشاورزان گندم‌کار به سمت نابرابری است به‌طوری که در بین عوامل موثر در تولید, سطح زیر کشت بیش‌ترین سهم و بیمه کم‌ترین سهم را در ایجاد نابرابری دارد. به سخن دیگر بیمه می‌تواند منجر به به‌بود توزیع درآمدی شود. سهم نوع اقلیم در نابرابری درآمدی بیش‌تر از سهم بیمه است و سهم اقلیم در نابرابری درآمدی کشاورزان بیمه نشده بیش‌تر از کشاورزان بیمه شده است. هم‌چنین نابرابری درآمدی در استان خراسان شمالی با اقلیم سرد بیش‌تر از دو استان دیگر است و سهم بیمه در نابرابری درآمدی در استان خراسان رضوی (اقلیم معتدل) بیش‌تر از دو استان دیگر است. در پایان با توجه به یافته‏های مطالعه, پیش‌نهادهایی ارایه شده است.

لینک کمکی