مقاله تبيين شاخص‌هاي پايداري و بهبود بهره‌وري منابع توليد در الگوي کشت دشت ماهيدشت استان کرمانشاه (رهيافت برنامه‌ريزي کسري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين شاخص‌هاي پايداري و بهبود بهره‌وري منابع توليد در الگوي کشت دشت ماهيدشت استان کرمانشاه (رهيافت برنامه‌ريزي کسري) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت‌‌های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این‌رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل‌سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی, برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره‌برداری بهینه از آن‌ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای تکمیل گردید و با به‌کارگیری مدل‌های برنامه‌ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی, الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت‌های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه‌ای وتغذیه‌ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می‌باشند. لذا پیشنهاد می‌شود تا سیاست‌گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه‌ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی, سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و به‌کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو‌های زراعی پیشنهادی می‌باشد.

لینک کمکی