مقاله تعيين‎کننده‎هاي روش‎هاي مديريتي علف‎هاي هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين‎کننده‎هاي روش‎هاي مديريتي علف‎هاي هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :43

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل چندپاسخه(MCA) و بهره‎گیری از الگوی لاجیت, عوامل اقتصادی, اجتماعی, فنی و رفتاری موثر بر به کارگیری روش‎های مختلف مدیریت علف‎های هرز در مزارع گندم180 نفر از کشاورزان استان خراسان رضوی در سال 1387 بررسی شود. نتایج نشان داد که متغیر درآمد سالانه‌ی کشاورز دارای تاثیر مثبت و معنا‎دار در احتمال به کارگیری روش‎های کنترل شیمیایی, مکانیکی و تناوب زراعی برای مدیریت علف‎های هرز دارد. افزون بر این متغیرهای میزان تجربه‌ی کشاورز در کشت‎ گندم, مالکیت مزرعه, میزان سطح زیر‎کشت گندم و درصد خسارت علف‎های هرز به محصول گندم تاثیر مثبت و معنا‎دار و ویژگی چندساله بودن علف‎های هرز نیز تاثیر منفی و معنا‎داری بر به کارگیری روش کنترل شیمیایی علف‎های هرز دارد. متغیرهای تعداد افراد خانوار, مبارزه در مرحله‌ی رشد رویشی علف‎های هرز, درصد خسارت علف‎های هرز و شاخص آگاهی از مقاومت به سموم شیمیایی تاثیر مثبت و معنا‎دار و متغیرهای سن کشاورز و تعداد قطعه‌های مزارع گندم نیز تاثیر معنا‎دار و منفی بر به کارگیری روش مکانیکی برای مدیریت علف‎های هرز دارد. هم‌چنین تجربه‌ی کشت گندم, مالکیت مزرعه و میزان سطح زیر‎کشت گندم تاثیر مثبت و معنا‎داری بر به کارگیری تناوب زراعی برای کنترل علف‎های هرز دارد. با توجه به یافته‎ها, تلاش سیاست‎گزاران بخش‎کشاورزی برای یاری بیش‌تر به کشاورزان در جهت به کارگیری روش‎های مدیریت علف‎های هرز در قالب دانش بومی به ویژه مدیریت تلفیقی علف‎های هرز و افزایش آگاهی کشاورزان در پیوند با روش‎های مدیریتی علف‎های هرز پیش‌نهاد شده است.

لینک کمکی