مقاله بررسي تاثير سياست‌هاي حمايتي دولت از توليدکنندگان برنج بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير سياست‌هاي حمايتي دولت از توليدکنندگان برنج بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خود به خود قابل حصول باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه‌ی کافی مواد غذایی است, بلکه ناظر بر توزیع عادلانه‌ی غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست. قبول این مفاهیم پیامد مهمی بر تدوین سیاست‌ها دارد. لذا نیاز است تا دولت اقدامات لازم برای رسیدن به حق غذای کافی و توزیع عادلانه‌ی درآمد از راه‌های مناسب را به عنوان سیاست‌های مورد نظر انجام دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در طی سال‌های 1389-1368 است. محاسبه‌ی میزان حمایت‌های اعمال شده از جانب دولت با استفاده از شاخص PSE برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد PSE نشان داد که در طی دوره‌ی مورد مطالعه سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان برنج در طول دوره‌ی مورد بررسی روند صعودی داشته و در سال 1389 به بیشترین مقدار خود رسیده است, همچنین نتایج حاصل از بررسی اثر سیاست‌های حمایتی برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در قالب یک الگوی ARDL نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست-های حمایتی دولت از برنج امنیت غذایی خانوارهای مذکور را افزایش می‌دهد.

لینک کمکی