مقاله مدل سازي تأثير انتشار گاز گلخانه اي دي اکسيدکربن برگرمايش جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل سازي تأثير انتشار گاز گلخانه اي دي اکسيدکربن برگرمايش جهاني :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

با توجه به اهمیت گرمایش جهانی و سیر صعودی افزایش درجه حرارت زمین طی دهه های اخیر و تأثیرات مخرب فراوانی که این پدیده بر بخشهای مختلف اقتصاد و محیط زیست می‌گذارد, ضرورت مدل‌سازی عوامل موثر بر افزایش متوسط درجه حرارت زمین در آینده به منظور کنترل و یا حذف و کاهش عوامل ایجاد کننده آن, بیش از گذشته معلوم می‌گردد. در این مقاله, ابتدا با استفاده از منابع مختلف, نسبت به جمع آوری و استخراج اطلاعات و آمارهای مربوط به میانگین افزایش درجه حرارت و انتشار گاز گلخانه ای 2CO در 5 قاره جهان و خاورمیانه که با بیش از 42% بیشترین سهم را در میان سایر گازهای گلخانه‌ای دارد, طی دوره زمانی 2010- 1994 اقدام شده است. هدف این مقاله این بوده است که بررسی کند افزایش میزان انتشار 2CO چه تأثیری در گرمایش جهانی دارد. برای این منظور با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر مدل های اقتصاد سنجی و برآورد معادلات رگرسیونی در قالب دو مدل لگاریتمی دو طرفه و خطی از طریق روش حداقل مربعات معمولی اقدام به مدل‌سازی تأثیر گاز دی اکسید کربن بر درجه حرارت زمین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل لگاریتمی دو طرفه و همچنین مدل خطی حاکی از تأثیر مثبت میزان انتشار دی اکسید کربن بر متوسط افزایش درجه حرارت زمین می باشد. بر اساس مدل لگاریتمی دو طرفه با افزایش انتشار دی اکسید کربن به میزان یک درصد به طور متوسط 02/1 درصد درجه حرارت زمین افزایش می یابد. همچنین بر اساس مدل خطی با افزایش انتشار دی اکسید کربن به میزان یک واحد (تریلیون تن) به طور متوسط 93/0 واحد (درجه سانتی گراد) بر متوسط درجه حرارت زمین افزوده می شود.

لینک کمکی