مقاله بررسي استفاده ازجلبک سبز( intestinalis ( Entromorpha به عنوان شاخص کنترل زيستي فلزات سنگين ( Ni, Pb, Cd &Cu) درآبهاي نواحي ساحلي بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي استفاده ازجلبک سبز( intestinalis ( Entromorpha به عنوان شاخص کنترل زيستي فلزات سنگين ( Ni, Pb, Cd &Cu) درآبهاي نواحي ساحلي بوشهر :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

دراین تحقیق میزان غلظت عناصر سنگین کادمیوم , نیکل, سرب و مس در رسوبات بستر و بافت ماکرو جلبک‌های غالب Entromorpha تعیین شد. به منظور مشخص نمودن روند آلودگی فلزات سنگین در نوار ساحلی بوشهر از فروردین 1387 لغایت شهریور 1387 از پنج ایستگاه, نمونه‌برداری رسوبات بستر و جلبک انجام شد که تعداد نمونه برداری از هر ایستگاه 8 نمونه در هر فصل بود. نمونه ها ابتدا در هر ایستگاه با مقادیر کافی آب همان منطقه به منظور جدا سازی اجسام اضافی چسبیده به جلبک‌ها شسته شده و نمونه‌های رسوبات همان منطقه نیز, دقیقاً از ایستگاه‌های برداشت جلبک‌ها تهیه شدند. غلظت فلزات موجود در نمونه ها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی unicam مدل 919 بررسی شد. همچنین, آنالیز فلزات سنگین در رسوبات و جلبک‌ها بر اساس روش راپمی و پس از عملیات هضم و آماده سازی در آزمایشگاه انجام شد. غلظت فلزات در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی محاسبه شد. طی این مطالعه, میانگین غلظت عناصر در دو فصل نمونه‌برداری در بافت جلبک مورد بررسی برای عناصر Ni ,Pb ,Cd و Cu به ترتیب 68/2, 35/4 , 68/0 و 46/3 میکروگرم بر گرم در وزن خشک (PPm) که میزان فراوانی آنها به صورت Cd

لینک کمکی