مقاله بررسي پراکنش گونه هاي جوندگان در اندوختگاه زيست سپهر گنو، استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پراکنش گونه هاي جوندگان در اندوختگاه زيست سپهر گنو, استان هرمزگان :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

این مطالعه به منظور بررسی وضعیت پراکنش گونههای جوندگان اندوختگاه زیست سپهر گنو در استان هرمزگان انجام گردید. 30 مکان تله گذاری به طور سیستماتیک- تصادفی در وضعیتهای متنوع زیستگاهی در سطح منطقه انتخاب شد. در این مکانها از ترانسکتهای 600 متری جهت تعیین موقعیت تلهگذاریها استفاده گردید. در هر ترانسکت30 ایستگاه تلهگذاری به فواصل20 متر از یکدیگر در نظر گرفته شد. با استفاده از تلههای زندهگیر تعداد 197 نمونه جونده صید شد. در مجموع 9 گونه جونده از 8 جنس شامل: موش خاردار (Acomys cahirinus), موش سیاه (Rattus rattus), موش خانگی (Mus musculus), جرد ایرانی (Meriones persicus), جرد لیبی (Meriones libycus), جربیل بلوچی (Gerbillus nanus), جربیل هندی (Tatera indica) و هامستر دم دراز (Calomyscus bailwardi) و تشی (Hystrix indica) در زیستگاههای مختلف منطقه شناسایی شد. بیشترین فراوانی (8/23 درصد) مربوط به A. cahirinus و کمترین فراوانی (2/1 درصد) به M. musculus مربوط بود. گونه C. bailwardiبه عنوان شاخص زیستگاههای مرتفع و کوهستانی منطقه (ایرانو- تورانی) و گونه A. cahirinus به عنوان شاخص زیستگاههای خلیج- عمانی منطقه معرفی گردید.

لینک کمکی