مقاله شبيه سازي اقليمي تاثيرات تالاب هامون بر منطقه پيرامون (با تاکيد بر شهر زابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه سازي اقليمي تاثيرات تالاب هامون بر منطقه پيرامون (با تاکيد بر شهر زابل) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :12

تالاب هامون در بخش شرقی ایران با وضعیت آب و هوای گرم و خشک قرار دارد از این‌رو این تالاب می‌تواند نقش موثری در تعدیل شرایط زیست اقلیم مناطق پیرامونی خود داشته باشد. روش‌شناسی پژوهش بر پایه مدل‌سازی اقلیمی با بهره‌گیری از مدل‌اقلیمی میان مقیاس آلودگی هوا (TAPM) است. روزهای نمونه مدل‌سازی شده با استفاده از داده‌های جوی ایستگاه همدید زابل انتخاب گردید. اثرات هواشناختی تالاب هامون با دو طرحواره بستر خشک شده و دارای آب مورد واکاوی قرار گرفت. بنابراین بر پایه نتایج خروجی مدل متغیرهای نم نسبی, دما و باد در دو دوره بهار و پاییز مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. خروجی‌های مدل گویای تاثیر بسیار چشمگیر تالاب در دوره پرآبی بر نم نسبی منطقه است. تاثیر تعدیل‌‌کننده تالاب به‌ویژه در دماهای شبانگاهی نیز در هر دو دوره پاییز و بهار قابل توجه می‌باشد. در مورد فراسنج سرعت باد در هر دو وضعیت بستر خشک و دریاچه پرآب نتایج به‌دست آمده از مدل مقادیر کمتری از داده‌های ثبت شده در ایستگاه هواشناسی را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی بین خروجی مدل و داده‌های ایستگاه هواشناسی زابل برای فراسنج‌های دما, نم نسبی و سرعت باد در طرحواره خشک (دارای آب) دوره بهاره بترتیب 956/0, 897/0 و 66/0 (966/0, 875/0 و 695/0) محاسبه شد, که در سطح اطمینان 99% معنادار بوده و بنابراین خروجی مدل قابل پذیرش است. فراسنج‌های دما, نم نسبی و سرعت باد در دوره پاییزه نیز در طرحواره خشک (دارای آب) با ضریب همبستگی بترتیب 829/0, 759/0 و 829/0 (877/0, 764/0 و 852/0) در سطح اطمینان 99% معنادار هستند.

لینک کمکی