مقاله بررسي تنوع زيستي و غناي گونه هاي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافيکي و خصوصيات فيزيکو- شيميايي خاک (منطقه خان کمان‌‌دار خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تنوع زيستي و غناي گونه هاي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافيکي و خصوصيات فيزيکو- شيميايي خاک (منطقه خان کمان‌‌دار خرم آباد) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :16

به‌‌ منظور بررسی و مقایسه عکس‌العمل‌های تنوع و غنای گونه‌های علفی و چوبی, به عوامل فیزیوگرافیکی و شرایط خاکشناسی در جنگل‌های زاگرس مرکزی, منطقه‌ای به مساحت 6/570 هکتار از جنگل‌های خان‌کمان‌دار واقع در استان لرستان انتخاب گردید. نمونه‌برداری بصورت تصادفی‌سیستماتیک صورت گرفت. در منطقه مورد مطالعه 75 قطعه نمونه به ابعاد 20×20 متر (تعیین مساحت به‌صورت پلات حلزونی و با روش حداقل سطح) در شبکه آماربرداری مربع به ابعاد150 متر پیاده شدند که در این میان قطعات نمونه دارای شرایط خاص و همگن فیزیوگرافیکی بودند, سپس مشخصات پوشش گیاهی در هر قطعه نمونه برداشت شدند. جهت به‌دست آوردن اطلاعات خاکشناسی اقدام به برداشت پروفیل‌های خاک در قطعات نمونه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری حاکی از همبستگی منفی میان تنوع گونه‌های علفی, با ارتفاع از سطح دریا و همبستگی مثبت میان تنوع پوشش درختی, با ارتفاع از سطح دریا می‌باشد. از طرفی همبستگی مثبت میان وی‍ژگی‌های مذکور با درصد رطوبت اشباع (به‌ویژه در دامنه‌های شمالی) وجود دارد. از سوی دیگر نتایج دلالت بر تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر تنوع و غنای گونه‌های علفی و چوبی در منطقه دارد, به‌طوری‌که خاک مناطق با درصد سیلت بالا, دارای تنوع زیستی و غنای گونه‌ای بالاتری است

لینک کمکی