مقاله رابطه بين فرهنگ، کارآفريني و عملکرد در سازمان‌هاي پژوهش فناوري (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين فرهنگ, کارآفريني و عملکرد در سازمان‌هاي پژوهش فناوري (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ, کارآفرینی و عملکرد در سازمان­های پژوهش فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت می­باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا فرهنگ سازمانی با کارآفرینی و عملکرد سازمانی در سازمان­های پژوهشی رابطه مثبت و معناداری دارد؟ روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نتیجه­گیری و یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه مثبتی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود دارد. ضمن اینکه, بین فرهنگ با عملکرد رابطه مثبت وجود دارد, بین کارآفرینی با عملکرد هم رابطه معناداری مشاهده شده است.

لینک کمکی