مقاله شناسايي عوامل موثردرآينده پژوهي سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني بر عملکرد کارکنان بيمارستان ميلاد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل موثردرآينده پژوهي سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني بر عملکرد کارکنان بيمارستان ميلاد تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

مقدمه: آینده نگری فناوری باهدف بروز کردن دانش مدیریت سیاست گذاری, تصمیم گیری و تدوین راهبُرد های بلندمدت ملی و فراملی برنامه ریزی می گردد. اینده پژوهی در سیستم های بیمارستانی باید بر اطلاع رسانی در زمینه مراقبت های و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان و نحوه دسترسی سریع جهت انجام امور محوله کارکنان باشد. هدف: فراهم کردن اطلاعات سازمان یافته و منسجم در جهت بهبود عملکرد است. لذا عوامل موثردرآینده پژوهی سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی بر عملکرد کارکنان شناسایی و الویت بندی شد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای و نمونه گیری به صورت غیرتصادفی با حجم نمونه 94 نفر با استفاده از جدول مورگان و پرسشنامه استاندارد اطلاعات مدیریت در 71 گویه و با طیف لیکرت در 2 مقیاس )کاملاً موافقم موافقم – - بی نظرم مخالفم کاملا مخالفم( و آزمون – - spss18 و آزمون نان پارامتریک فرید من انجام شد. نتیجه گیری: نتایج آزمون نشان می دهد که در بین سایر مؤلفه های سیستم اطلاعاتی بیمارستانی مؤلفه های گرفتن 95 از نظر کارکنان دارای الویت اول و بیشترین تأثیر را / 3 و درجه آزادی 969 / تصمیمات سریع کارکنان با میانگین 94 نسبت به سایر شاخص ها دارد.

لینک کمکی