مقاله تعيين ارتباط بين فعاليت هاي تحقيق وتوسعه (R&D) و کارايي توليد (PE) (مطالعه موردي- صنايع چيني سازي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ارتباط بين فعاليت هاي تحقيق وتوسعه (R&D) و کارايي توليد (PE) (مطالعه موردي- صنايع چيني سازي) :


سال انتشار : 1381

تعداد صفحات :37

تبیین و تحلیل عوامل مرتبط با کارایی تولید (PE) در راستای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع چینی سازی کشور هدف اصلی این تحقیق بوده و محققان قصد دارند در قالب یک مدل علّی ویژه به بررسی ایم مسئله بپردازند که فعالیت های تحقیق و توسعه از طریق چه فرایند و عواملی به کارایی تولید ختم می شود؟ از دیدگاه نگارندگان مقاله حاضر فعالیت های تحقیقی و توسعه ای که در به کارگیری دانش روز مؤثر بوده و آن نیز به نوبه بتواند در ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات تأثیر گذار باشد منجر به بهبود کارای تولید می شود ( مدل تحقیق). به همین منظور محققان طی پژوهش حاضر وضعیت فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه صنایع چینی سازی کشور را از نقطه نظر میزان به کارگیری دانش روز بررسی و تجزیه و تحلیل نموده و با آزمون مدل فوق الذکر میزان تأثیرگذاری متغیرهای ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات را بر کارایی تولید صنایع مفروض مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهند تا بدین وسیله بتوان اهرم های اصلی بهبود کارایی تولید را شناسایی و ابعاد کمّی و کیفی آن را تعالی بخشید. در پایان با توجه به مقادیر P-value<5% و R-Sq>80% در آزمون های مختلف انجام شده می توان نتیجه گرفت که اولاً مدل منحنی رشد برای هر یک از شاخص های آماری این تحقیق, ثانیاً مدل کلی تحقیق (فرضی اصلی) و ثالثاً فرضیه های فرعی در مدل اصلی تحقیق به لحاظ آماری در سطح قابل قبولی معنی دارهستند.

لینک کمکی