مقاله مقايسه قابليت تصاوير ماهواره‌هاي سنتينل 2 و لندست 8 در تهيه نقشه کاربري اراضي و پوشش زمين با استفاده از روش‌هاي طبقه‌بندي پيکسل‌پايه و شي‌پايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه قابليت تصاوير ماهواره‌هاي سنتينل 2 و لندست 8 در تهيه نقشه کاربري اراضي و پوشش زمين با استفاده از روش‌هاي طبقه‌بندي پيکسل‌پايه و شي‌پايه :

داشتن اطلاعات دقیق و بهنگام از وضعیت کاربری اراضی و پوشش زمین, یک نکت کلیدی برای حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی است. به‌رغم اینکه ماهواره سنتینل 2 اخیراً به فضا پرتاب شده تاکنون پژوهش‌های کافی در زمین به‌کارگیری تصاویر این ماهواره صورت نگرفته است. به همین دلیل در تحقیق حاضر سعی شد قابلیت تصاویر این ماهواره در تهی نقش کاربری اراضی و پوشش زمین منطق بسطلام, استان لرستان با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی پیکسل‌پایه و شی‌پایه بررسی و با تصاویر ماهوار لندست 8 مقایسه شود. به‌منظور انجام این پژوهش در طبقات رودخانه, کشاورزی, جنگل, باغ, مسکونی, بایر و مرتع به‌ترتیب 90, 280, 680, 59, 180, 85 و 70 نمون/ آموزشی توسط بازدید میدانی, استفاده از نقشه‌های موجود, ایجاد تصاویر رنگی کاذب و نرم‌افزار گوگل ارث جمع‌آوری شد. تصاویر پس از انجام پیش‌پردازش‌های لازم, با استفاده از الگوریتم‌های حداکثر احتمال, حداقل فاصله و فاصل ماهالانوبیس روش‌ پیکسل‌پایه و الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه روش شی‌پایه طبقه‌بندی شد. میزان صحت کلی و ضریب کاپا برای طبقه‌بندی تصاویر ماهوار سنتینل 2 با استفاده از روش‌های حداکثر احتمال, فاصل ماهالانوبیس و حداقل فاصله به‌ترتیب 2/85% و 77/0, 77/88% و 81/0, 1/71% و 56/0 و برای تصاویر ماهوار لندست 8 به‌ترتیب 10/84 % و 76/0, 83/82 % و 73/0, 50/63 % و 48/0 محاسبه شد. همچنین نتایج طبقه‌بندی شی‌پایه به روش نزدیک‌ترین‌همسایه نشان داد که تصاویر سنتینل 2 با صحت کل 70/89% و ضریب کاپا 83/0 عملکرد بهتری نسبت به تصاویر لندست 8 با صحت کل 90/88% و ضریب کاپا 80/0, داشته است. در نهایت با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که استفاده از تصاویر ماهوار سنتینل 2 و روش طبقه‌بندی شی‌پایه باعث بهبود نتایج طبقه‌بندی پوشش زمین و کاربری اراضی شده, اما میزان صحت نتایج استفاده از تصاویر ماهوار لندست 8 و روش پیکسل‌پایه نیز قابل قبول است.

لینک کمکی