مقاله مصاديق کودک آزاري از ديدگاه والدين: تحليل محتواي کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مصاديق کودک آزاري از ديدگاه والدين: تحليل محتواي کيفي :

مقدمه: کودکان به دلائل مختلف همواره جز آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و برای محافظت از خود به کمک بزرگسالان از جمله والدین خود نیاز دارند که در صورت ناشایستگی والدین, مسائلی ازجمله کودک‌آزاری توسط آن ها رخ خواهد داد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه های والدین در باب مصادیق کودک آزاری انجام یافت.
روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و مشارکت کنندگان از میان والدینی که فرزندان آن ها در مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97-96 مشغول تحصیل بودند انتخاب شدند و با 31 نفر از آن ها مصاحبه انجام گرفت. روش اصلی جمع آوری داده ها, مصاحبه های نیمه ساختارمند با سؤالات باز بود و داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی تحلیل شدند. صحّت و اعتبار مطالعه حاضر ریشه در چهار محور ( باورپذیری, انتقال‌پذیری, تصدیق پذیری و اطمینان‌پذیری) داشت.
یافته ها: یافته های حاصل شده در قالب سه مقوله اصلی شامل مفهوم کودک آزاری, دامنه کودک آزاری و کمبودهای کودک آزاری بودند.
نتیجه گیری: دامنه آگاهی والدین مشارکت کننده, در رابطه با سه مفهوم جسمانی, عاطفی و غفلت کودک آزاری خوب بود امّا دیدگاه آن ها در رابطه با کودک آزاری جنسی محدود بود و بیش تر روی جنبه های شناخته شده آن متمرکز می شد. تأکید آن ها روی مرتفع کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهایی جهت افزایش محبت در خانواده ها بیانگر عمق توجه آن ها به ریشه های این معضل جهت پیشگیری و کنترل آن بود. افزون براین ها, ضریب آسیب پذیری کودکان در جامعه فعلی افزایش یافته است و به ویژه کودک آزاری جنسی حسّاسیت بیش تری را تولید کرده است لذا؛ لزوم آگاه‌سازی والدین از کودک آزاری برای ممانعت و پیشگیری از آن بیش‌ازپیش احساس می شود در این راستا؛ نقش مراجع آموزشی از قبیل مدارس و رسانه ها بسیار مهم بوده و ضرورت دارد تا برنامه های آموزشی لازم را برای والدین و کودکان در این حیطه تدارک ببینند.

لینک کمکی