مقاله تأثير آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي، بر تنظيم هيجان و حساسيت اضطرابي سالمندان با سابقه بيماري قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي, بر تنظيم هيجان و حساسيت اضطرابي سالمندان با سابقه بيماري قلبي :

مقدمه: از آنجایی که سالمندی و بیماری های این دوره از زندگی موجب بالا رفتن هزینه های سیستم بهداشت و درمان می شود, بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی, بر تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی سالمندان با سابقه بیماری قلبی مقیم سرای سالمندان شهر تهران انجام شد.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مقیم در سرای سالمندان دارای سابقه بیماری قلبی شهر تهران در سال 1397 بودند که از میان آنها 50 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی, پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در گروهای آزمایش و کنترل تخصیص داده شد( 25 نفر در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل). مداخلات آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای یک جلسه در هفته بر روی سالمندان دارای سابقه بیماری قلبی انجام گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان(ERQ-10) گروس و جان و مقیاس حساسیت اضطرابی(ASS)تیلور و کاکس بود. داده ها توسط نرم افزار Spss-23 باروش تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین گروها(کنترل و آزمایش) بود. همچنین نتایج آزمون تک متغیره نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار در هر دو متغیر بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در چگونگی تنظیم هیجانات و کاهش حساسیت های اضطرابی در افراد سالمند دارای سابقه بیماری قلبی موثر باشد, بدین معنا که روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یک راهبرد موثر و پیشگیرانه برای کاهش حساسیت های اضطرابی زیاد و نیز افزایش راهبردهای تنظیم هیجان است, بنابراین پیشنهاد می شود که متخصصان حوزه سلامت به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

لینک کمکی