مقاله تاثير تمرين‌هاي قدرتي با باند کشي بر شاخص توده بدني، کيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي در زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تمرين‌هاي قدرتي با باند کشي بر شاخص توده بدني, کيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي در زنان چاق :

مقدمه: زنان چاق از نظر جسمی و روانشناختی دارای مشکلات فراوانی هستند و در این زمینه تمرین‌های قدرتی با باند کشی می‌تواند کمک کند. بنابراین, هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین‌های قدرتی با باند کشی بر شاخص توده بدنی, کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان چاق بود.
روش کار: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش و پس‌آزمون با گروه‌های آزمون و شاهد بود. جامعه پژوهش زنان چاق مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تغذیه شهر قرچک در سال 1397 بودند که از میان آنان 40 نفر با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت دو ماه (هفته‌ای سه جلسه) تمرین‌های قدرتی با باند کشی را توسط یک مربی ورزش آموزش دید و گروه شاهد در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با ابزارهای شاخص توده بدنی و پرسشنامه‌های کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی جمع‌آوری و در نرم‌افزار SPSS-18 با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که گروه‌های آزمون و شاهد در هر سه متغیر شاخص توده بدنی, کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی‌داری داشتند. به عبارت دیگر, تمرین‌های قدرتی با باند کشی باعث کاهش شاخص توده بدنی (388/761F=) و افزایش کیفیت زندگی (167/168F=) و بهزیستی روانشناختی (175/576F=) در زنان چاق شد (0/05>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر, توصیه می‌شود که متخصصان تغذیه و مربیان باشگاه‌های ورزشی برای بهبود شاخص توده بدنی, کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان چاق در کنار سایر روش‌ها از روش تمرین‌های قدرتی با باند کشی استفاده کنند.

لینک کمکی