مقاله ارزيابي ارگونوميک پوسچر و عوامل خطر ايجاد کننده اختلالات اسکلتي عضلاني در پرستاران شهر اراک به روش QES

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي ارگونوميک پوسچر و عوامل خطر ايجاد کننده اختلالات اسکلتي عضلاني در پرستاران شهر اراک به روش QES :

مقدمه: اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از شایعترین دلایل ناتوانی مرتبط با کار بوده و 65 درصد از بیماریهای شغلی را به خود اختصاص میدهند. از طرفی جهت شناخت بهتر این اختلالات توجه به شناسایی عوامل خطر مرتبط و استفاده از مهندسی محیط کار بسیار مهم است. لذا, این مطالعه با هدف مقاله ارزيابي ارگونوميک پوسچر و عوامل خطر ايجاد کننده اختلالات اسکلتي عضلاني در پرستاران شهر اراک به روش QES انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 101 پرستار شاغل در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک در سال 1397 به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مطالعه پرسشنامه اختلالات اسکلتی-عضلانی نوردیک و چک لیست ارزیابی مواجهه سریع( QEC ) بود. تحلیل داده های پژوهش با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: سطح مواجهه با اختلالات اسکلتی - عضلانی در اکثر پرستاران شرکت کننده در مطالعه در حد بالا بود ( 47/5 درصد). بیشترین میزان مشکل در ناحیه گردن ( 60/4 درصد ) و کمر (31/7 درصد) بود. ارتباط مستقیم و معنی داری بین فراوانی مشکلات اسکلتی- عضلانی با سطح مواجهه با اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرستاران وجود داشت(P
نتیجه گیری: وقوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرستاران در ارتباط با کمبود آگاهی از اصول ارگونومیکی شایع است. لذا, تدوین یک برنامه آموزشی جامع و مداوم به منظور افزایش سطح آگاهی پرستاران از اصول ارگونومی محیط کار و فراهم کردن وضعیت ارگونومیک مناسب محیط کار میتواند نقش بسزایی در کاهش مشکلات و آسیب های اسکلتی-عضلانی پرستاران داشته باشد.

لینک کمکی