مقاله اثربخشي گروه درماني بازتواني شناختي بر حافظه کلامي، مديريت استرس و نارسايي هيجاني در مبتلايان به آسيب مغزي تروماتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي گروه درماني بازتواني شناختي بر حافظه کلامي, مديريت استرس و نارسايي هيجاني در مبتلايان به آسيب مغزي تروماتيک :

مقدمه: آسیب مغزی تروماتیک یکی از عوامل مهم مرگ و ناتوانی جسمی و روانشناختی است که میتواند بر حافظه کلامی, مدیریت استرس و نارسایی هیجانی تأثیر بگذارد. در نتیجه, پژوهش حاضر با هدف تعیین مقاله اثربخشي گروه درماني بازتواني شناختي بر حافظه کلامي, مديريت استرس و نارسايي هيجاني در مبتلايان به آسيب مغزي تروماتيک انجام شد.
روش کار: روش این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک مراجعه کننده به بیمارستان های شهر بیرجند در سال 1397 بودند. پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه (دو بار در هفته) با روش گروه درمانی بازتوانی شناختی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش خرده مقیاس های حافظه کلامی و مدیریت استرس و مقیاس نارسایی هیجانی بودند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه بیست و دو به روش های فیشر, خیدو, تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در مرحله پیش‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر حافظه کلامی, مدیریت استرس و نارسایی هیجانی تفاوت معنی‌داری نداشتند (0/05P), اما در مرحله پس‌آزمون از نظر هر سه متغیر تفاوت معنی‌داری داشتند (0/05>P). به عبارت دیگر, گروه درمانی بازتوانی شناختی باعث افزایش حافظه کلامی (0/001P ,137/905F=) و مدیریت استرس (0/001P ,34/883F=) و کاهش نارسایی هیجانی (0/001P ,91/43F=) در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی در بهبود حافظه کلامی, مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک بود. بنابراین, درمانگران می‌توانند از روش گروه درمانی بازتوانی شناختی برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی به‌ویژه افزایش حافظه کاری و مدیریت استرس و کاهش نارسایی هیجانی استفاده کنند.

لینک کمکی