مقاله تنوع ژنتيکي مقاومت به زنگ زرد در ژرم‌پلاسم گندم نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تنوع ژنتيکي مقاومت به زنگ زرد در ژرم‌پلاسم گندم نان :

این تحقیق با هدف غربال ژنوتیپ‌های گندم و شناسایی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد انجام گرفت. بدین منظور 284 نمونه ژنتیکی گندم نان از بانک ژن گیاهی ملی ایران دریافتی از 19 کشور , در شرایط مزرعه در ساری تحت شرایط آلودگی طبیعی در مرحله گیاه بالغ مورد بررسی قرار گرفتند. از بین این تعداد, 165 ژنوتیپ براساس نتایج ارزیابی اجزا مقاومت, برای مطالعه مزرعه‌ای در سال دوم انتخاب شدند. سپس تعداد 51 نمونه ژنتیکی برتر در مرحله گیاهچه در گلخانه توسط چهار نژاد 38E158A+,Yr27, 174E10A+,Yr27, 6E2A+,Yr27 و 238E190A+,Yr27 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تعداد 9 ژنوتیپ شامل نمونه‌های ژنتیکی 8252 و 8320 (ایران), 8395 و 8396 (کره), 8103 (افغانستان),8150 (پرتغال), 8348 (الجزایر), 8426 (هندوستان) و 8472 (ترکیه) در برابر هر چهار نژاد مورد بررسی مقاومت نشان دادند و وجود ژن(های) Yr1, Yr4, Yr10 و YrSP در آن‌ها محتمل می‌باشد. یک ژنوتیپ از هر یک از کشورهای پرتغال, ایران, ژاپن, کره, ایتالیا و پنج ژنوتیپ با منشا ناشناخته فقط در برابر نژاد 6E2A+, Yr 27 مقاومت نشان دادند و وجود ژن(های) YrSD یا YrND در آن‌ها محتمل می‌باشد. نتایج مقایسه واکنش مقاومت در ژنوتیپ‌های 8257, 8237, 8259 و 8332 (ایران), 8105 و 8108 (افغانستان), 8169 (پرتغال), 8458 (هندوستان), 8152 (پرتغال) و 8362 (استرالیا) و فاکتورهای بیماری‌زایی در نژادهای بیمارگر مورد ارزیابی حاکی از احتمال وجود ژن‌های مقاومت ناشناخته در آن‌ها بود. در این تحقیق هم‌چنین تعدادی ژنوتیپ با مقاومت گیاه بالغ شناسایی شد. مجموع نتایج نشان‌دهنده تنوع در ژن‌های مقاومت به زنگ زرد در ژرم‌پلاسم مورد بررسی و هم‌چنین احتمال وجود ژن‌های جدید بوده که به‌عنوان منابع مقاومت مؤثر در برنامه‌های اصلاحی قابل استفاده می‌باشد.

لینک کمکی