مقاله برآوردهاي پارامترهاي ژنتيکي و توارث‌پذيري صفات دخيل در فرآيند فتوسنتز در توده‌هاي گندم وحشي Aegilops tauschii تحت شرايط تنش کم آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآوردهاي پارامترهاي ژنتيکي و توارث‌پذيري صفات دخيل در فرآيند فتوسنتز در توده‌هاي گندم وحشي Aegilops tauschii تحت شرايط تنش کم آبي :

خویشاوندان وحشی گندم یکی از مهم‌ترین ذخایر ژنتیکی برای استفاده در برنامه‌های به نژادی گندم می باشند. در این تحقیق یک مجموعه متشکل از 49 توده گندم دیپلوئید وحشی واجد ژنوم D (Aegilops tauschii Coss.) در دو شرایط عدم تنش و تنش کم آبی از نظر برخی از صفات مرتبط با فرآیند فتوسنتز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در شرایط تنش کم آبی نشان داد بین توده‌های مختلف از نظر صفات میزان کلروفیل a, کلروفیل b, محتوای کل کلروفیل, ظرفیت فتوسنتزی, حداکثر کارایی فیتوشیمیایی فتوسیستم II و بیوماس های تر و خشک گیاهچه اختلاف معنی داری وجود داشت. تنش کم آبی موجب کاهش کلیه صفات شد و بیش‌ترین میزان کاهش مربوط به بیوماس تر و خشک و هم‌چنین میزان کلروفیل b بود. علاوه براین, پارامترهای ژنتیکی نیز متأثر از شرایط تنش بودند به‌طوری‌که در شرایط تنش کم آبی میزان وراثت پذیری صفات افزایش یافت. در شرایط تنش کم آبی میزان پیشرفت ژنتیکی صفات اندازه‌گیری شده نیز افزایش یافت و دامنه آن بین 04/54 – 46/3 متغیر بود. بیش‌ترین مقدار پیشرفت ژنتیکی مربوط به صفات بیوماس تر (04/54 درصد), میزان کلروفیل b (93/29) و ظرفیت فتوسنتزی (44/26 درصد) بود. تحت هر دو شرایط محیطی, بیش‌ترین میزان ضرایب تغییرات محیطی (ECV), فنوتیپی (PCV) و ژنوتیپی (GCV) نیز مربوط به صفات بیوماس تر گیاهچه, کلروفیل b و ظرفیت فتوسنتزی بود. به‌طورکلی با توجه به وجود سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در گونهAe. tauschii و بالا بودن میزان وراثت‌پذیری صفات اندازه‌گیری شده در این گونه, انجام مطالعات تکمیلی بر روی این منابع ژرم پلاسمی توصیه می شود.

لینک کمکی